09 مهر 1394 منتشرشده در مقالات نوشته شده توسط 

ارزیابی چرخه حیات استراتژی های مدیریت پسماند شهر ماهدشت - قسمت دوم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نتایج:

آنالیز فیزیکی زباله های شهر به تفکیک از طریق عملیات میدانه ای و همچنین اطلاعات موجود درشهرداری به صورت زیر مشاهده شد:

 

جدول 5- آنالیز فیزیکی پسماند شهر ماهدشت

Component

اجزای تشکیل دهنده

Content in Mahdasht(wt. %)

درصد اجزای تشکیل دهنده

Amount(ton/year)

مقدار(تن بر سال)

Component

اجزای تشکیل دهنده

Content in Mahdasht(wt. %)

درصد اجزای تشکیل دهنده

Amount(ton/year)

مقدار(تن بر سال)

مواد آلی

74.1

6215

مقوا

3.8

320

پلاستیک سخت

1.1

92

فلزات آهنی

0.5

42

پلاستیک نرم

6.3

530

آلومینیوم

0.0

0

پلی اتیلن ترفتالات

0.2

17

شیشه

0.5

42

پلی استایرن

0.5

42

ضایعات­باغی

0.7

59

پلی پروپیلن

1.8

152

سایر

7.5

630

کاغذ

3.0

252

 

 

 

بر اساس شکل فوق ٧۴.1% از زباله ها را پسماند تر و ۲۵.9% از آن را پسماند خشک تشکیل می دهد (درصد نسبی هر یک از پسماندهای خشک نیز به تفکیک در شکل قابل مشاهده است).

سرانه تولید زباله روزانه به طور میانگین چیزی در حدود ۵٠٠ گرم در روز می باشد.

اعداد حاصل از دو سناریوی تعریف شده (در سناریوی اول کل پسماند تولیدی دفن می گردد و در سناریوی دوم ۲٠% تبدیل به کمپوست و ٤% آن بازیافت می شود) به نرم افزار IWMوارد شده و پس از انجام محاسبات در نرم افزار نتایج هر یک از سناریوها به طور خلاصه و مجزا به نمایش گذاشته شده است تا ما بتوانیم با مقایسه نتایج حاصل بهینه ترین گزینه را انتخاب نماییم.

 

جدول3- اجزای تخصیص داده شده در مطالعه حاضر و نحوه تخصیص مقادیر سیاهه شده به هر طبقه

 

طبقه اثر

اجزای تخصیص داده شده

مصرف منابع انرژی

میزان مصرف انرژی بر گیگا ژول

گازهای گلخانه ای

CO2, NOX, CH4

مه دود فتوشیمیایی

NOX,PM, VOCS

خروجی های سمی

Pb, Hg, Cd, Dioxins, Pbwater, Hgwater, Cdwater, BOD water, Dioxins water

 

  جدول 3-  نتایج حاصل از نرم افزاردر سناریوی اول                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recycling

Composting

EFW

AD

Landfill

Total Waste Management System

Virgin Material Displacement Credit

Reprocessing of Recycled Materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnes Managed (***)

0

0

0

0

8,395

8,395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energy Consumed (GJ)

0

0

0

0

608

608

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenhouse Gases

 

 

 

 

 

 

 

 

     - CO2 (tonnes)

0

0

0

0

42

42

0

0

     - CH4 + NOx (tonnes)

0.0

0.00

0.0

0

411

411

0.0

0.0

     - CO2 Equivalents (tonnes)

0

0

0

0

8,765

8,765

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acid Gases

 

 

 

 

 

 

 

 

     - NOx (tonnes)

0.00

0.000

0.0

##

0.28

0.28

0.0

0.0

     - SOx (tonnes)

0.00

0.000

0.0

##

0.07

0.07

0

0.0

     - HCl (tonnes)

0.000

0.000

###

##

0.037

0.04

0.0

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smog Precursors

 

 

 

 

 

 

 

 

     - NOx (tonnes)

0.00

0.000

0.0

##

0.28

0.3

0.0

0.0

     - PM (tonnes)

0.00

0.0

###

##

2.3

2.3

0.0

0.0

     - VOCs (tonnes)

0.00

0.00

###

##

1.4

1.4

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heavy Metals & Organics

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Air

 

 

 

 

 

 

 

 

                Pb (kg)

0.000

0.000

0.0

##

0.00

0.0

0.00

0.00

                Hg (kg)

0.000

0.000

###

##

0.000

0.00

0.00

0.00

                Cd (kg)

0.000

0.000

###

##

0.003

0.00

0.00

0.00

                Dioxins (TEQ) (g)

0.0000

0.00000

###

##

0.000

0.000

n/a

0.0000

     - Water

 

 

 

 

 

 

 

 

                Pb (kg)

0.000

0.000

###

##

0.42

0.42

0.0

0.0

                Hg (kg)

0.0000

0.00000

###

##

0.006

0.006

0.00

0.00

                Cd (kg)

0.000

0.000

###

##

0.57

0.57

0.0

0.00

                BOD (kg)

0.00

0.000

###

0

7,556

7,556

0

0

                Dioxins (TEQ) (g)

n/a

n/a

n/a

##

0.00008

0.0001

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residual Waste (tonnes)

0

0

0

0

8,395

8,395

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   جدول 4-  نتایج حاصل از نرم افزار در سناریوی دوم                      

 

 

 

 

 

Recycling

Composting

EFW

AD

Landfill

Total Waste Management System

Virgin Material Displacement Credit

Reprocessing of Recycled Materials

Net Life Cycle Inventory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tones Managed (***)

336

1,679

0

0

6,380

8,395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energy Consumed (GJ)

25

371

0

0

331

726

-11,913

1,923

-9,264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenhouse Gases

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - CO2 (tonnes)

1

16

0

0

-560

-543

-289

46

-786

     - CH4 + NOx (tonnes)

0.0

0.11

0.0

0

306

306

-4.3

0.3

302

     - CO2 Equivalents (tonnes)

4

37

0

0

5,910

5,952

-710

149

5,391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acid Gases

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - NOx (tonnes)

0.01

0.063

0.0

0.00

0.13

0.21

-1.1

0.3

-0.6

     - SOx (tonnes)

0.00

0.010

0.0

0.00

0.03

0.04

-1

0.6

-0.5

     - HCl (tonnes)

0.000

0.000

0.00

0.00

0.028

0.03

-2.1

0.01

-2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smog Precursors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - NOx (tonnes)

0.01

0.063

0.0

0.0

0.13

0.2

-1.1

0.3

-0.6

     - PM (tonnes)

0.00

0.3

0.00

0.0

2.0

2.3

-0.4

0.2

2.0

     - VOCs (tonnes)

0.00

0.05

0.00

0.0

1.0

1.0

-1.3

0.2

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heavy Metals & Organics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Air

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Pb (kg)

0.000

0.000

0.0

0.0

0.00

0.0

-0.03

0.01

0.0

                Hg (kg)

0.000

0.000

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

                Cd (kg)

0.000

0.000

0.00

0.00

0.003

0.00

0.00

0.00

0.00

                Dioxins (TEQ) (g)

0.0000

0.00000

0.000

###

0.000

0.000

n/a

0.0000

0.000

     - Water

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Pb (kg)

0.001

0.015

0.000

0.00

0.35

0.37

-0.2

0.2

0.32

                Hg (kg)

0.0000

0.00002

0.000

###

0.005

0.005

0.00

0.00

0.005

                Cd (kg)

0.000

0.000

0.000

0.00

0.49

0.49

0.0

0.01

0.493

                BOD (kg)

0.00

0.002

0.000

0

6,496

6,496

-145

414

6,766

                Dioxins (TEQ) (g)

n/a

n/a

n/a

###

#####

0.0001

n/a

n/a

0.00006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residual Waste (tonnes)

134

672

0

0

6,380

7,186

-14

32

7,204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث و نتیجه گیری

مقایسه سناریوها:

در این تحقیق دو سناریو(حالت مدیریتی) برای شهر ماهدشت تعریف شد:

در سناریوی اول فرض بر این است که کل زباله تولیدی به محل دفن[1]منتقل گشته که ۸۳۹۵  تن در سال می باشد. در این حالت مقدار انرژی مصرفی[2]معادل GJ۶٠۸ می باشد. مقدار انتشار گازهای گلخانه ای[3] در این حالت به ترتیب شامل ٤۲ تن CO2، ٤١١ تن CH4+NOX و ۸٧۶۵ تن گازهای معادل CO2[4] می باشد. مقدار تولید گازهای اسیدی[5] به ترتیب شامل ٠.28 تن NOX، ٠.07 تن SOX و ٠.04 تن HCl می باشد. میزان انتشار مه دودها[6]به ترتیب شامل ٠.3 تن NOX، ۲.3 تن PM و ١.4 تن VOCs[7]می باشد. میزان انتشار فلزات سنگین در هوا تقریبا برابر با صفر بوده و انتشار آن ها در آب به ترتیب شامل ٠.42 کیلو گرم سرب (Pb)، ٠.006 کیلو گرم جیوه (Hg)، ٠.57 کیلو گرم کادمیم (Cd)، ٧.556 کیلو گرم BOD[8] و ٠.0001 گرم دی اکسین ها[9] می باشد.

در سناریوی دوم اول فرض بر این است که از مقدار کل زباله تولیدی مقدار ۲٠% آن (معادل ١۶۷۹ تن) تبدیل به کمپوست[10] و ۴% آن (معادل ۳۳٦ تن) وارد چرخه بازیافت[11] شود. در این حالت مقدار زباله ارسالی به لند فیل به مقدار ٦۳۸٠ تن کاهش می یابد. مقدار انرژی مصرفی در این حالت برای لندفیل GJ ۳۳١ ، کمپوست GJ ۳٧١ و بازیافت GJ ۲۵ شد. مقدار انتشار گازهای گلخانه ای  در این حالت به ترتیب شامل ۵۶۰- تن CO2، ۳٠۶ تن CH4+NOX و ۵۹۱٠ تن گازهای معادل CO2  می باشد. مقدار تولید گازهای اسیدی  به ترتیب شامل ٠.13 تن NOX، ٠.03 تن SOX و ٠.028 تن HCl می باشد. میزان انتشار مه دودها به ترتیب شامل ٠.13 تن NOX، ٢ تن PM و ۱ تن VOCs می باشد. میزان انتشار فلزات سنگین[12] در هوا تقریبا برابر با صفر بوده و انتشار آن ها در آب به ترتیب شامل ٠.35 کیلو گرم سرب (Pb)، ٠.005 کیلو گرم جیوه (Hg)، ٠.49 کیلو گرم کادمیم (Cd)، ۶.496 کیلو گرم BOD  و ٠.00006 گرم دی اکسین ها  می باشد.

با مقایسه دو سناریو متوجه می شویم که عملیاتی چون کمپوست و بازیافت به مقدار قابل توجهی در کاهش فضای مورد نیاز برا ی دفن، کاهش مصرف انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش انتشار گازهای اسیدی، کاهش انتشار مه دودها ، کاهش انتشار فلزات سنگین می شود. به طوری که در سناریوی دوم مقدار زباله ارسالی به لندفیل از ۸۳۹۵ تن به ٦۳۸٠ تن در سال رسید که باعث صرفه جویی فضای قابل توجهی با توجه به محدودیت اراضی برای دفن می شود. همچنین میزان انتشار آلودگی ها همچون نشت شیرابه های زباله ها به آبهای زیرزمینی و خروج گازهای سمی همچون متان به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. مقدار انرژی مصرفی از ۶٠۸ گیگاژول به  ۳۳١ گیگاژول کاهش پیدا کرد که خود یک صرفه جویی بزرگ (با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی و محدودیت آن) محسوب می شود. کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای به اتمسفر که در مورد CO2 از ٤۲ تن به ۵٦۰- تن، CH4+NOX از ۴۱۱ تن به ۳۰٦ تن و گازهای معادل CO2 از ۸۷٦۵ تن به ۵۹۱۰ تن؛ کاهش میزان انتشار گازهای اسیدی به جو که در مورد NOX از ۰.28 تن به ۰.13 تن، SOX از ۰.07 تن به ۰.03 تن و HCl از ۰.04 تن به ۰.028 تن؛ مه دودها که در مورد NOX از ۰.3 تن به ۰.13 تن، PM از ۲.3 تن به ۲ تن و VOCs از ۱.4 تن به ۱ تن؛ کاهش انتشار فلزات سنگین محلول در آب که در مورد سرب (Pb) از ۰.42 کیلو گرم به ۰.35 کیلو گرم، جیوه (Hg) از ۰.006 کیلو گرم به ۰.005 کیلو گرم ، کادمیم (Cd) از ۰.57 کیلو گرم به ۰.49 کیلو گرم، BOD  از ۷.556 کیلو گرم به ۶.496 کیلو گرم و دی اکسین ها  از۰.0001 گرم به ۰.00006 گرم می باشد.(نتایج فوق حاصل محاسبات نرم افزارIWM می باشد.)

شکل 8-  مقایسه المانهای دو سناریو(میزان دفن، کمپوست و بازیافت به درصد)

شکل9- مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانه ای در۲ سناریو (تن)

 

   شکل10-مقایسه میزان انتشار گازهای اسیدی در۲ سناریو (تن)

شکل11- مقایسه میزان انتشار مه دودها در۲ سناریو (تن)

    شکل12- مقایسه میزان انتشار ر فلزات سنگین در۲ سناریو (تن)

                                                                                                                                                                                                    

            شکل13- مقایسه میزان مصرف انرژی در۲ سناریو (گیگا ژول)

                                                                                                                             

در اين مطالعه، زمين مورد نياز هريك از سناريوها مورد قضاوت قرار نگرفت. مطالعه زمين مورد نياز در هر يك از سناريو ها تصوير كامل­تري از تنش­هاي محيط­زيستي ارايه خواهد كرد. مطالعه حاضر، ارزيابي چرخه حيات سامانه كنوني مديريت پسماند شهر ماهدشت از نقطه نظر محيط­زيستي است و عوامل اقتصادي و اجتماعي موردنظر قرار نگرفته­اند. بنابراين، نتايج به دست­آمده فقط از نقطه نظرمحيط­زيستي قابل ارايه به تصميم­گيران است.   به منظور تصميم­گيري همه جانبه بايد فاكتورهاي اقتصادي(مانند محاسبه هزینه های سوخت)، اجتماعي(مانند افزایش بیماریهای تنفسی و غیره) و روانشناختی(مانند صداهای ناهنجار وسایل جمع آوری و حمل و نقل زباله) نيز در ارزيابي و تصميم­گيري با عوامل محيط­زيستي تلفيق شوند.نتايج اين پژوهش نشان داد كه ارزيابي چرخه حيات مي­تواند تصوير كاملي از سامانه مديريت پسماند شهري را از نقطه نظر محيط­زيستي ارايه كند و به عنوان ابزار ارزشمندي در اختيار تصميم­گيران قرار گيرد.

نتايج مطالعه حاضر در خصوص وضعيت كنوني سامانه مديريت پسماند شهر ماهدشت مصداق دارد و بنابراين ممكن است با نتايج به­دست­آمده از مطالعات مشابه در مكان­هاي ديگر به دليل ويژگي­هاي متفاوت پسماند، فن­آوري و فاكتورهاي زماني و مكاني متفاوت باشد.

 


 

پی نوشتها

[1] Integrated Waste Management

[1] Municipal Solid Waste

[1] Decision Support System

[1] EPIC

[1]Life Cycle Assessment

[1] Life Cycle  Inventory

[1] Land fill

[1] Energy Consumed

[1] Greenhouse Gases

[1] CO2 Equivalents

[1] Acid Gases

[1] Smog Precursors

[1] Volatile Organic Compounds

[1] Biotic Oxygen Demand

[1] Dioxins(TEQ)

[1] Compost

[1] Recycle

[1] Heavy Metals


 

منابع

  • Boeckx P, Van Cleemput O (1996) Methane emission from a landfill and the methane oxidizing capacity of its covering soil, Soil Biol Biochem 28:1397–140.
  • Bovea, M.D., and Powell, J.C. 2005. Alternative scenario to meet the demands of sustainable waste management. Environmental Management, 79: 115-132.
  • Chaya, W., and Gheewalla, H.S

 

 

 

مطالعه ارزیابی چرخه حیات استراتژی های مدیریت پسماند شهر ماهدشت - قسمت اول
بازدید 5168 بار
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 09 مهر 1394 ساعت 07:51

ارتباط با ما

آدرس

ایران - تهران - دانشگاه علم و صنعت - دفتر مرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه.

تلفن و فکس

77240664 - 021

021 - 77240667

ایمیل

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید