30 ارديبهشت 1394 منتشرشده در مقالات نوشته شده توسط 

نگاهی به مدیریت جامع پسماند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

زباله یاپسماند ازدیرباز بازندگی انسان همراه بوده وبعلت استعداد بالقوه اش برای فاسدشدن، همواره منبع ومحیط مناسبی برای رشد ونمو انواع موجودات و انتشار آلودگی ها درمحیط زیست بوده است.

در گذشته باتوجه به ساده بودن زندگی ها ونزدیک بودن انسان ها به طبیعت ومصرف همگن با طبیعت، پسماندهای حاصل نیز به راحتی درمحیط زیست قابلیت برگشت وتجزیه را داشتند وآسیبی به محیط زیست نمی رساندند.با توسعه شهرها، افزایش جمعیت، صنعتی شدن جوامع وتغییر الگوهای مصرف ناشی از عرضه موادغذایی درانواع بسته بندی های تهیه شده از مواد مصنوعی، به مرور پسماندهای حاصل از مصرف هم درکمیت و هم درکیفیت رشد کرده ومتنوع گشت و موجب بروز انواع مشکلات و مسائل پیچیده زیست محیطی گردید بطوریکه ازحدود یک قرن پیش کشورهای پیشرفته صنعتی به فکر چاره جویی برآمدند.اولین گامهای مدیریت مواد زائد جامد با سوزاندن زباله وتولید انرژی از آن آغاز گردید.بدین ترتیب اولین کارخانه زباله سوز درسال 1870 درلندن احداث گردید. گرچه از همان سال ها و بتدریج در کشورهای مختلف مقررات ودستورالعمل هایی برای مدیریت پسماندها تدوین شد، لکن کشورهای پیشرفته تحت عنوان قانون فراگیرپسماندها از اوایل دهه 1960نسبت به تصویب و تدوین آن اقدام نمودند، بطوریکه درکشور سوئد اولین قانون زباله درسال 1960و در آلمان درسال1972به تصویب رسید.باتوجه به اهمیت موضوع پسماندها واثرات آن دراقتصادجامعه، قانون زباله در اتحادیه اروپا پس از چندین بارتغییر واصلاح نهایتا در اوایل دهه 1990تحت عنوان"اقتصادگردشی وقانون زباله" به تصویب رسید که براساس برنامه های زمان بندی شده قرار بود تاسال 2010دیگر هیچگونه زباله ای دفن نشود وبدین ترتیب حلقه های تولید ،مصرف وبازیافت را به هم متصل نمایند. (عباسی، سیاوش1383از جزوه مدیریت پسماندها، انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران)

در کشورما اولین برنامه ریزی ها برای برای برخوردصنعتی بازباله از سال1346شروع شد. در آن سال اولین واحد تولید کمپوست اززباله توسط بخش خصوصی و به صورت نیمه صنعتی درشهر اصفهان احداث گردید. در پی آن درسال 1348شهرداری تهران طی قراردادی با یک شرکت انگلیسی اولین کارخانه کمپوست تهران را در صالح آباد، محلی در جنوب شهرتهران احداث نمود. بعد از انقلاب اسلامی، در وزارت صنایع ستادی تحت عنوان"ستاد کودگیاهی" تشکیل شد.این ستاد در سال 1361باتدوین برنامه ای،احداث 5کارخانه کمپوست را در 5شهر بزرگ کشور شامل اصفهان،مشهد،تبریز،شیراز و رشت در دستورکارخود قرارداد.احداث این کارخانه ها بعدا به شهرداری های شهرهای مذکور محول شد.در سال 1370باتصویب وزارت کشور، در شهرداری تهران سازمانی تحت عنوان "سازمان بازیافت وتبدیل مواد" تشکیل شد ومدیریت زباله ها در شهرتهران به این سازمان محول گردید.این سازمان به ترتیب درسایر مراکز استان ها نیز ایجادگردیده وفعالیت هایی را در زمینه ساماندهی و بهینه سازی عملیات جمع آوری، حمل ونقل، بازیافت ودفع پسماندها انجام داده، برنا مه هایی را تدوین نموده اند و پروژه هایی در دست انجام دارند (پژوهشکده جامعه پژوهی وبرنامه ریزی المیزان،1383،ارزیابی اجتماعی پروژه بازیافت مواد زائدجامد تهران.مرحله اول "گزارش مقدماتی"، انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران).

از اقدامات قابل توجهی که در زمینه قانونمند کردن مدیریت پسماندها در کشور انجام شد، تصویب "قانون مدیریت پسماندها" توسط مجلس شورای اسلامی درتاتاریخ 20/2/1383می باشد که بایدآنرا اقدام بسیار مهم ونقش آفرین درتاریخچه مدیریت پسماندها درتاریخچه مدیریت پسماندها در ایران دانست (سازمان بازیافت وتبدیل مواد شهرداری تهران،1383، کتابچه قانون مدیریت پسماندها،چاپ اول)

توسعه مدیریت پسماندها

مدیریت پسماند عبارتندازمجموعه مقررات مرتبط باکنترل تولید، ذخیره، جمع آوری، حمل ونقل، پردازش ودفع پسماند منطبق بربهترین اصول بهداشت عمومی، اقتصاد، علوم مهندسی، حفاظت ازمحیط زیست، زیبایی شناختی و دیگرملاحظات زیست محیطی وهمچنین نگرش عموم است.باتوجه به این تعریف، مدیریت پسماند کلیه موارد اداری، مالی، قانونی، طراحی و مهندسی برای حل مشکلات پسماندرادر برمی گیرد. راه حل هاممکن است شامل ارتباطات میان بخشی پیچیده ای بین رشته هایی مثل علوم سیاسی، طراحی منطقه ای وشهری، جغرافیا، اقتصادف بهداشت عمومی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی وآمار، ارتباطات وحفاظت ازمنابع وهمچنین مهندسی وعلوم موادمی باشد.(کتاب مدیریت جامع پسماند)

درکتاب دفع پسماند شهری نوشته شده است که اولین کتابی است که منحصراً به موضوع پسماند صرفاً ازدیدگاه مهندسی می پردازد.بامطالعه این کتاب خواننده متوجه می شود که بسیاری ازقواعدو روشهای اصلی امروزی مورد توجه درمدیریت پسماند روش های جدیدی نیستند وحتی از آن زمان هم شناخته شده بوده اند.برای مثال اگرچه کامیون ها جایگزین گاری های اسبی شوند، ولی روش اصلی جمع آوری پسماندبه همان صورت(کارگرمدار)باقی مانده اند(تهیه داده های یکنواخت برای اهداف مقایسه ای هنوز هم یک نیاز بسیارمهم است.)

عمده ترین روش های شناخته شده دفع نهایی پسمانددر آغاز این قرن عبارتند از:

1)دفع درزمین   

 2)دفع درآب   

 3)شخم زدن ومخلوط کردن باخاک  

 4)تغذیه حیوانات 

 5)کاهش  

 6)سوزانیدن

تکامل وسایل مورداستفاده درجمع آوری پسماند

الف)گاری های اسبی تقریباً سال1900

ب)ماشین های موتوری باتایرهای خشک

ج)وسائل مدرن جمع آوری مجهزبه مکانیزم تخلیه کننده مخزن(کتاب مدیریت جامع پسماند)

عناصرموظف درسیستم مدیریت پسماند

مشکلات مربوط به مدیریت پسماند، بعلت کمیت وکیفیت ناهمگون پسماند، گسترش بی رویه مناطق شهری، محدودیت های مالی در خدمات عمومی شهرهای بزرگ، اثرات فناوری ومحدودیت های اساسی در مقوله انرژی وموادخام درجوامع امروزی بسیار پیچیده است.درنتیجه برای اجرای موثرومنظم مدیریت پسماندلازم است که تمام جنبه های اساسی وارتباطات موثرشناخته شوند، برای همگونی ایده هامنطبق شده وبطورواضح درک گردند.دراین نوشتار فعالیت های مرتبط بامدیریت پسماند ازتولید تادفع نهایی به 6عنصرموظف گروه بندی شده است:

1)تولید پسماند

2)جابجایی وتفکیک، ذخیره سازی وپردازش از مبدا

3)جمع آوری

4)تفکیک، پردازش،تغییروتبدیل پسماند

5)حمل ونقل

6)دفع(شکل صفحه29کتاب مدیریت جامع پسماند)

ارتباط متقابل بین عناصرموظف درسیستم مدیریت پسماند در دیاگرام زیر نشان داده شده است:

 

بادرنظر گرفتن هریک از عناصربطورجداگانه این امکان وجود دارد که:

1)جنبه های اساسی وروابط موثردر هرعنصرتعیین شود

و2)تاجایی که ممکن است روابط کمی به منظورمقایسه، تحلیل وارزیابی مهندسی مشخص گردد.

تفکیک عناصرموظف این امکان را می دهد که چارچوبی برای ارزیابی اثرات تغییرات موردنظر وپیشرفت های آتی فناوری توسعه دهیم.برای مثال وسیله انتقال درجمع آوری پسماند از گاری های اسبی به وسایل موتوری تغییر کرده است، اما روش های اصلی جمع آوری که همان جابجایی دستی-بدنی می باشند، همچنین بدون تغییر مانده است. درزیر به جزئیات این عناصر موظف پرداخته می شود که هدف آن معرفی جنبه های فیزیکی مدیریت پسماند به خواننده وایجاد چارچوب مفیدی برای نظارت به فعالیت های مرتبط با مدیریت پسماند می باشد.

1)تولیدپسماند: شامل فعالیت هایی است که درآن مواد بی ارزش یاباید دور ریخته شوند ویا برای دفع، جمع آوری گردند.برای مثال پوسته های شکلات بعداز خوردن شکلات، ارزشی برای صاحبان آن ندارند واغلب در بیرون ازمنزل ریخته می شوند.

توجه به این نکته الزامی است که درتولید پسماندمراحل مشخصی وجود دارد واین مراحل برای هر نوع پسماند متفاوت است. گرچه درحال حاضرتولیدپسماند فرآیندی است که درحد وسیعی غیرقابل کنترل است، اما درآینده کنترل بیشتری درتولید آن اعمال خواهد شد. گرچه درگذشته کاهش ازمبدا به وسیله مسئولین پسماند کنترل نمی شد، امادر حال حاضر این روش در در ارزیابی سیستم بعنوان روش محدودسازی مقدار پسماند تولید شده محسوب می شود.

دربخش عنصرموظف تولید زباله بررسی چندین نکته مهم تلقی می شود که در زیربه آنها اشاره شده است:

- کمیت مواد زایدجامد:کل موادزایدجامد تولید شده راکمیت آن بیان می نمایند.متغیرهای بسیاری از جمله سطح سواد افراد، موقعیت جغرافیایی منطقه، فصول سال، آگاهی های زیست محیطی وبهداشتی براین میزان تاثیرگذار می باشد.

-کیفیت موادزاید جامد:اجزا تشکیل دهنده مواد زائد جامد راکیفیت آن بیان می نمایند متغیرهای بسیاری از جمله اماکن تولید، وضعیت اقتصادی مردم وفصول سال برآن تاثیرگذار می باشد.

-سرانه تولیدمواد زایدجامد: به متوسط تولیدمواد زایدجامد برای یک فرد اصطلاحاً سرانه تولید زباله گفته می شود. این میزان براساس مقیاس روز، ماه وسال بیان می گردد.

-حجم وچگالی مواد زایدجامد: معمولاواحد اندازه گیری حجم زباله، لیتر یامترمکعب می باشد. چگالی موادزاید جامد عبارت است از وزن یک مترمکعب زباله که نشان دهنده فشردگی لایه های مختلف مواد زایدجامد نیز می باشد.

-ترکیب شیمیایی موادفسادپذیر زباله شهری:بیش از 70%از زباله های شهری اختصاص به موادفسادپذیر دارد. مکان مناسب جهت دفن این حجم اززباله یکی ازمشکلات سیستم های مدیریتی درسطح کلان می باشد، بخش فسادپذیرزباله قابلیت تولید کود کمپوست را دارند، کودحاصله می تواند جهت اصلاح خاک مورد استفاده قرار گرفته شود. درصورت استفاده جهت مصرف گیاهان، گیاهان مواد مغذی مورد نیاز فریش رااز کودهای مطرح شده تامین می نمایند، از عناصر مغذی می توان به کربن آلی، ازت، فسفر، کلسیم ومنیزیم اشاره نمود.

-درصد رطوبت:عبارت است از میزان رطوبت درواحد وزن خشک مواد زایدجامد می باشد. یکی از شرایط تهیه کمپوست داشتن رطوبت وزنی بیش از50% درمواد قابل تبدیل به کود می باشد (عمرانی-قاسمعلی،1377،موادزایدجامد، جلداول، انتشارات علمی دانشگاه آزاداسلامی)

2)جابجایی .تفکیک،ذخیره وپردازش پسمانددر محل تولید:شامل فعالیت های مرتبط بامدیریت پسماند تازمانی است که آنها درمخازن ذخیره برای جمع آوری قرارگیرند.جابجایی همچنین شامل حرکت مخازن بارگیری شده به محل جمع آوری نیزمی باشد. تفکیک اجزاء پسماند یک مرحله مهم درجابجایی وذخیره پسماند درمحل می باشد. برای مثال از نقطه نظرمشخصه های مواد ودرآمد ناشی ازفروش موادبازیافت شده، بهترین محل برای تفکیک پسماندجهت استفاده مجدد وبازیافت، تفکیک درمحل تولید می باشد. صاحبان خانه راباید از اهمیت تفکیک روزنامه، مقوا، بطری، ضایعات باغی، قوطی های آلومینیومی وآهن آلات بیشترآگاه نمود.

ذخیره در محل به علت نگرانی های بهداشت عمومی وملاحظات زیبایی شناختی ودر درجه اول اهمیت قراردارد.مخازن بدمنظره وحتی ذخیره درزمین های روباز دربسیاری از ازمکان های مسکونی وتجاری دیده می شود. پردازش درمحل شامل فعالیت هایی چون متراکم سازی وکمپوست سازی ازضایعات باغی می باشد.

3)جمع آوری: جمع آوری نه تنها شامل برداشت پسماند وموادقابل بازیافت است، بلکه حمل ای مواد به محلی که درآنجامحتویات وسایل نقلیه جمع آوری تخلیه می شوند رانیز دربرمی گیرد.این محل می تواند یک ایستگاه پردازش مواد، ایستگاه حمل ویایک محل دفن باشد. درشهرهای کوچک که به محل دفن نهایی نزدیک است، حمل ونقل پسماند به عنوان یک مشکل جدی مطرح نیست، ولی درشهرهای بزرگ که مسافت حمل ونقل پسماند تانقطه دفع بیش از 15مایل(15/24کیلومتر)است، حمل ونقل مشکلات اقتصادی عمده ای راایجاد می کند درمواقعی که مسافت طولانی باشد، ازتسهیلات ویژه حمل ونقل استفاده می شود.جمع آوری تقریبا50% کل هزینه های سالیانه مدیریت پسماندشهری را دربر می گیرد.

4)تفکیک، پردازش وتبدیل وتغییر پسماند: تفکیک، پردازش وتغییر وتبدیل پسماند چهارمین عنصر ازعناصرموظف می باشد.بازیابی مواد جداسازی شده، تفکیک وپردازش اجزاء پسماند وتغییروتبدیل آن که قبلاً در محل دفع وبه دور از محل تولید صورت میگرفت، درحال حاضر ازطریق این عناصرموظف صورت می گیرد. نوع وسائل وتسهیلاتی که که امروزه برای بازیابی پسماند تفکیک شده درمحل تولیداستفاده می شود، شامل جمع آوری ازکنارجدول خیابان(curbside collection)، مراکزدریافت دورریز(Drof-off center)، ومراکزخریدوفروش دورریز(Buy-back center) می باشد.تفکیک وپردازش پسماند جداسازی شده درمحل تولیدو تفکیک پسماندمخلوط شده،در مراکزبازیافت مواد، ایستگاه های انتقال، مراکز سوزانیدن ومحل های دفع انجام می گیرد.

پردازش غالباً شامل مراحل تفکیک مواد حجیم،تفکیک براساس اندازه بوسیله سرند، تفکیک دستی، کاهش اندازه به وسیله خردکردن، تفکیک آهن آلات بوسیله مغناطیس،کاهش حجم به وسیله متراکم سازی واحتراق می باشد.فرآیندهای تغییروتبدیل برای کاهش حجم ووزن پسمانددفعی وبازیابی محصولات تغییریافته وانرژی صورت می پذیرد.اجزاء آلی پسماندشهری(MSW)بوسیله انواعی از فرآیندهای شیمیایی مورداستفاده احتراق می باشدکه همراه با بازیابی انرژی به شکل گرما استفاده می گردد.عمده ترین فرآیند زیستی نیز کمپوست سازی هوازی می باشد. انتخاب این فرآیندها به اهداف مدیریت پسماندبستگی دارد.

 5)حمل ونقل: شامل دو مرحله است:الف)حمل پسماند از وسایل نقلیه کوچکتر به وسایل انتقال بزرگتر، ب)انتقال بعدی پسماند که معمولا درمسافت طولانی برای پردازش ویا انتقال به محل دفع صورت می گیرد.اگرچه حمل توسط وسایل نقلیه موتوری غالب تر است،ولی قطاروکشتی نیز برای حمل پسماند استفاده می شوند.از وسائط نقلیه که جهت انتقال مواد زائد جامد مورد استفاده قرار می گیرد، می توان به تریلر، سمی تریلروماشین های تحت فشار اشاره نمود.

6)دفع: آخرین عنصرازعناصر موظف درسیستم مدیریت پسماند، دفع می باشد.امروزه دفع پسماند به وسیله دفن بهداشتی یا پخش درزمین، سرنوشت نهایی پسماند است، خواه اینکه آنها به طورمستقیم ازمناطق مسکونی به محل دفن، جمع آوری وحمل شوندویا اینکه مواد باقی مانده ازتسهیلات بازیابی مواد(MRFs)، بقایای حاصل ازاحتراق پسماند، کمپوست یادیگر مواد ناشی ازتسهیلات پردازش پسماند باشند. دفن بهداشتی مدرن، تلنبار کردن نیست، بلکه شامل کاربرد تسهیلات مهندسی دفع پسماند درزمین بدون ایجاد مزاحمت یاخطربهداشتی وسلامت عمومی مثل تکثیر موش ها وحشرات وآلودگی آبهای زیرزمینی می باشد.گزارش پیامدهای زیست محیطی به منظوراطمینان ازبهداشت عمومی، زیبایی شناختی واستفاده آتی اززمین برای کلیه مکان های دفن جدید الزامی است.همچنین نوع ماشین آلات ودستگاه های موردنیاز بایدبا بافت خاک وروش دفن گزینش شده متناسب باشد.ازماشین آلات مورداستفاده درمراکزدفن می توان به بولدوزر، انتقال دهنده خاک، گویدر، جرثقیل وپرس کننده خاک اشاره نمود.

نکته: کاهش ازمبدابرتمام بخش های عناصرموظف تاثیرگذاراست که عبارت است از طراحی، ساخت واستفاده ازمحصولات، به نحوی که سبب کاهش کمیت ولمیت وایدات تولیدی بعد ازعمرمفید محصول باشد.جهت تحقق برنامه های کاهش ازمبدا تاکید بر دونکته اساسی یکی آموزش ودیگری قوانین ومقررات ضروری می باشد، ازشیوه های کاهش زباله درمبدا می توان به استفاده مجدد ازکالاها، افزایش دوام اجناس تولیدی، ترویج خرید فله ای محصولات ومواردی از این دست اشاره نمود.

مدیریت جامع پسماند(ISWM)

مدیریت جامع پسماند(ISWM)عبارت از انتخاب وکاربردفنون فناوری ها وبرنامه های مدیریتی مناسب برای دسترسی به اهداف ومقاصد مدیریت پسمانداست که دارای سلسله مراتبی است:کاهش ازمبدا، بازچرخش، تغییروتبدیل[1] پسماند  ودفن بهداشتی.

درتفسیر سلسله مراتبISWM، برنامه ها وسیستم های ISWM باید به نحوی انتخاب وتوسعه یابند که اجزاء سلسله مراتب به هم مرتبط بوده ومکمل یکدیگرباشند.بعنوان مثال جمع آوری جداگانه ضایعات باغی می تواندبرای کمک به بهره برداری تسهیلات احتراق پسماند وتبدیل آنها به انرژی کاربرد داشته باشد.

1.کاهش ازمبدا بالاترین رتبه درسلسله مراتب ISWM به کاهش ازمبدا اختصاص می یابد که شامل کاهش مقادیر ویاسمیت پسماند تولیدشده می باشد.کاهش ازمبدا درسلسله مراتبISWM دردرجه اول اهمیت قرار دارد،چون یک روش موثربرای کاهش مقدار ماده زائد، هزینه های مرتبط با جابجایی واثرات زیست محیطی مرتبط باآن می باشد. کاهش پسماند ممکن است از طریق طراحی، ساخت وبسته بندی محصولاتی با کمترین میزان سمیت، کمترین حجم وبیشترین عمرمفید حاصل شود. همچنین کاهش پسماند درمنازل، مکان های تجاری یاصنعتی ازطریق الگوهای خرید انتخابی[2]  واستفاده مجدد ازمحصولات ومواد حاصل می شود.

2.بازچرخش: دومین رتبه درسلسله مراتبISWM مربوط به بازچرخش است که شامل:

الف)تفکیک وجمع آوری پسماند

ب)آماده سازی این مواد برای استفاده مجدد

ج)استفاده مجدد، پردازش وساخت مجدد این مواد می گردد

بازچرخش باعث کاهش نیاز به موادومنابع شده ومقدارماده زائد رادرمحل دفن کاهش می دهد.

3.تغییروتبدیل پسماند: سومین رتبه درسلسله مراتبISWM تغییروتبدیل پسماند است که شامل تغییروتبدیل های فیزیکی، شیمیایی وزیستی مورد استفاده درMSW به منظورهای زیر انجام می گیرد:

الف)بهبود بازدهی بهره وری عملیات وسیستم های مدیریت پسماندای

ب)بازیابی موادقابل استفاده مجدد وقابل بازیافت

ج)بازیابی محصولات تغییریافته(مثلاً کمپوسیت) وانرژی گرمایی وبیوگاز ناشی ازاحتراق

تغییروتبدیل پسماند معمولاً باعث کاهش استفاده از محل های دفن می شود.کاهش حجم پسماند ازطریق احتراق نیزقابل توجه است

4.دفن: دفن برای موارد زیر انجام می گیرد:

الف)پسماند هایی که نمی توانند بازیاب واستفاده مجددشوند.

ب)موادباقیمانده بعد ازتفکیک پسماند در تسهیلات بازیاب مواد

ج)موادباقیمانده بعد ازبازیابی محصولات تغییریافته یاانرژی

فقط دوگزینه قابل دسترسی برای مدیریت درازمدت پسماندومواد باقیمانده وجود دارد:دفع در روی زمین ویا زیرزمین ودفع در اعماق اقیانوس. دفن چهارمین رتبه درسلسله مراتبISWM راداشته وشامل دفع کنترل شده مواد در روی زمین وزیر زمین می باشدوعمده ترین روش دفع نهایی پسماندباقی مانده می باشد. دفن کمترین رتبه را در سلسله مراتبISWM دارد، چون حداقل امکانات مطلوب برای مواجهه باپسماندجوامع را ارائه می دهد.

- برنامه ریزی برای مدیریت جامع پسماند

- پرینت قوانین ازاینترنت

- تغییروتبدیل پسماند ازطریق تولیدکمپوست

- تغییروتبدیل پسماند ازطریق احتراق

- اهمیت بازیافت

  عناصرپشتیبانی

مکمل وتکمیل کننده عناصرموظف می باشند ودرصورت عدم فعال بودن ویا ناقص بودن این بخش، بخش عناصر موظف نیز به فعالیت خود دربلند مدت نمی تواند ادامه دهد. درادامه بطور اختصار اجزاء عناصرپشتیبانی معرفی می گردد:

1)امور مالی:سیستم مدیریت مواد زاید جهت حیات خویش،نیاز به تزریق اعتبار مالی دارد. درکشورهای درحال توسعه، بیشتر مخارج شهرداری ها به عهده دولت ها می باشد وبه صورت یارانه به مردم پرداخت می گردد.درحالیکه در کشورهای توسعه یافته، مسئولیت مستقیم اعتبارمالی موردنیاز برعهده مردم بوده ومردم نیز از این امراستقبال می نمایند.اتکای بیش ازحد کشورهای درحال توسعه به دولت های محلی جهت تامین اعتبارمالی باعث گردیده که مردم درطرح های مطرح شده از طرف مسئولین عکس العمل مناسب رانداشته باشند، می توان این گونه بیان نمود تازمانیکه مردم خود درمسائل شهری وارو نشوند، هیچگونه رشدی دراین سیستم نخواهیم داشت واگر به صورت موقتی رشدی مشاهده گردد، درکوتاه ترین زمان به دلیل عدم مشارکت مردم ازبین خواهد رفت.

2)مدیریت پرسنلی: موفقیت هرسیستم مدیریت مواد زائد جامد درقدم اول بستگی به نحوه گزینش پرسنل آنها دارد.پرسنل موفق کسانی هستند که اخلاق وروحیه کارمندی را حفظ کرده وبه حقوق، ساعات وشرایط کار خویش احترام گذارد.آموزش پرسنل باتوجه به رشدسریع فناوری ها باید بصورت مداوم ادامه داشته باشد.

3)تدارکات: هرعنصرباداشتن تدارکات خوب ومناسب در بدترین شرایط می تواند خویش رامدیریت نماید.

4)مدیریت تجهیزات ووسائل:اتکا به تجهیزات موجود برای مدیریت سیستم مواد زایدجامد، جهت دستیابی به تجهیزات مناسب تر ازلحاظ اقتصادی، بهداشتی وزیست محیطی می باشد. این قسمت فراتر از نگهداری وشامل آنالیز برای جابجایی تجهیزات، توسعه ویژگی های تجهیزات ودرمقیاس بزرگتر طراحی تجهیزات خاص می باشد.

5)راه اندازی: متناسب باسیستم مدیریت موادزاید جامد، تعداد بخش های راه اندازی مشخص می گردد.مثلا برای یک سیستم مدیریت موادزاید بزرگ، راه اندازی برای مواردی چون تجهیزات مهندسی، نظافت وجمع آوری، دفن، سرویس های بهداشتی ومدیریت ساختمان تدوین گردد. دریک سیستم مدیریت مواد زاید جامدکوچک شاید دریک یا دوبخش خلاصه گردد.

6)صورت برداری وگردآوری داده ها:جهت انجام یک صورت برداری صحیح به مواردی چون تعیین گروه های اطلاعاتی، شناسایی ابزار وشرایط ومقررات بایدتوجه کرد. برای هرگروه اطلاعاتی بایدمشخص گردد چه داده هایی موردنیاز است، چگونه داده هاجمع آوری ودرصورت عدم وجود یک گروه از داده ها چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

7)گزارش نویسی، محاسبه قیمت وبودجه نویسی: باتوجه به متغیربودن قیمت ها به ویژه درسیستم های مدیریت موادزایدجامد،توجه به گزارش نویسی، محاسبه قیمت وتنظیم بودجه یکی ازارکان تداوم مدیریت موادجامد می باشد.

8)روابط عمومی: ارتباطات موجب تداوم واصلاح سیستم مدیریت مواد زایدجامد می گردد. درکشورهای صنعتی یک رابطه همکاری بین شهروندان ومسئولین امر وجود دارد، ولی درکشورهای درحال توسعه این تعامل بسیارضعیف می باشد، مثلا درصورت اجرای یک برنامه از طرف مسئولین استقبال، خیلی کم می باشد.کارمندان سیستم مدیریت مواد زایددر یک ارتباط مستقیم وروزمره بامردم قرار دارند. اطلاع از نحوه عملکرد کارکنان موجب همکاری بیشترشهروندان خواهدشد.

9)آموزش وپژوهش:آموزش برای دوگرویکی کارکنان سیستم مدیریت موادزاید ودیگری شهروندان باید به طورمداوم صورت پذیرد.انتخاب روش های آموزشی باید براساس خصوصیات منطقه، کارکنان وشهروندان صورت گیرد.

10)اداره قراردادها: دولت ها در کشورهای صنعتی وظیفه نظارت بر بخش های خصوصی وانجام امورات را دارند، لذا در این کشورها بخش های مستقلی جهت تنظیم وعقد قرارداد با بخش های خصوصی ایجاد شده است. باتوجه به اصل 44قانون اساسی درمورد خصوصی سازی بخش های مختلف، این نوید وجود دارد که شهرداری ها نیز درطی سالیان آتی بتوانند باکمک گرفتن ازبخش خصوصی مدیریت بهتری را برای مواد زاید تولیدی اعمال نمایند.

11)نظام وخطوط راهنما: وظیفه اصلی این بخش تهیه نظام وخطوط راهنما برای هریک ازعناصر می باشد.تدوین نظام وخطوط راهنما متناسب با شرایط هر منطقه متفاوت می باشد.

 

بازدید 8286 بار
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 30 ارديبهشت 1394 ساعت 07:19

ارتباط با ما

آدرس

ایران - تهران - دانشگاه علم و صنعت - دفتر مرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه.

تلفن و فکس

77240664 - 021

021 - 77240667

ایمیل

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید